Missie & visie


PCO Noord Twente biedt protestants christelijk basisonderwijs in Almelo en Wierden en protestants christelijk speciaal basisonderwijs in Almelo en omgeving. De scholen vormen samen de stichting Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente. PCONT staat voor de volgende visie:

Dit betekent dat de Bijbel de bron vormt van waaruit geput wordt voor de vormgeving van het protestants christelijk onderwijs en voor de omgang met elkaar binnen de stichting. De kinderen worden vertrouwd gemaakt met de Bijbelse verhalen en met een leefhouding waarin liefde en respect voor God, jezelf, elkaar en de omgeving een belangrijke plaats innemen.

PCONT streeft naar een goede spreiding van het PC onderwijs binnen Noord Twente.

PCONT wil een betrouwbare en stimulerende werkgever zijn. Er is gekozen voor een bestuursvorm op hoofdlijnen met een raad van toezicht. Vanuit het bestuurscentrum werken het college van bestuur en de stafmedewerkers samen met de scholen aan de realisatie van hedendaags en kwalitatief sterk onderwijs en wordt voorzien in optimale facilitering (scholing personeel en teams, goede lesmaterialen, functionele schoolgebouwen etc.) Ook werken de scholen en diverse geledingen onderling samen omdat wij geloven in de versterkende werking daarvan. Bestuur en scholen willen zich profileren naar buiten toe (in de wijken, bij officiële instanties etc.) op hun specifieke en sterke punten.

Kinderen voelen zich veilig en op hun gemak op school. Leerkrachten, directeuren en ondersteunend personeel voelen zich gesteund in het uitoefenen van hun taak. Ouders voelen zich welkom en serieus genomen op school. Scholen hebben onderlinge verbondenheid en acceptatie en in het managementteam heerst een klimaat waarin samen bouwen aan goed onderwijs, delen van ervaringen en uitwisseling van specifieke expertise in een open sfeer plaatsvinden. Het bestuurscentrum, vertegenwoordigd door het college van bestuur en de stafmedewerkers, heeft een open communicatie met alle betrokkenen bij de stichting en vormt een basis waar alle geledingen van de stichting waar nodig een beroep op kunnen doen.

PCONT wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs realiseren. Dat betekent dat er veel aandacht is voor de cognitieve vakken maar ook voor de sociaal emotionele, motorische en kunstzinnige ontwikkeling van kinderen. Kwalitatief goed onderwijs vraagt betrokken en deskundig personeel. De stichting investeert hierin. Binnen elke school wordt vormgegeven aan onderwijs op maat (adaptief). Hierin passen diverse onderwijsconcepten (Jenaplan en Dalton) en o.a. scholen met bewust aandacht voor meervoudige intelligentie en expliciet beleid voor meergetalenteerdheid.

Ieder kind is uniek en heeft eigen mogelijkheden en talenten. Het behoort tot de kerntaken van PCONT de mogelijkheden van kinderen met verschillende onderwijsbehoeften tot ontwikkeling te laten komen. Dit betekent concreet dat alle scholen aandacht hebben voor de specifieke talenten van ieder kind en daarop afstemmen.