Medezeggenschap


Stichting PCO Noord Twente heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Vanaf 1 augustus 2009 bestaat deze uit een gekozen delegatie van vijf ouders en vijf personeelsleden, die het personeel en ouders vertegenwoordigen van de stichting. De GMR onderschrijft het belang van de rechtstreekse vertegenwoordiging van alle scholen in de GMR. Ook in het reglement is hier rekening mee gehouden.

De GMR heeft tot taak op verzoek van het bestuur van de stichting advies te geven over of in te stemmen met voorgenomen beleid dat betrekking heeft op de meerderheid van scholen van de stichting. Het bestuur informeert de GMR over de betreffende zaken. Beleidsstukken die elk jaar de revue passeren zijn het Bestuursformatieplan, Strategisch beleidsplan en de Begroting. De GMR kan ook zelf onderwerpen onder de aandacht van het bestuur brengen.

Onderwerpen die betrekking hebben op één enkele school of minder dan de helft van de scholen van de stichting dienen besproken te worden met de Medezeggenschapsraad (MR) van de betreffende school. De directeur van de school informeert de MR en kan hierbij leden van het bestuur van de stichting betrekken.