MR

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad waar vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van het team formeel overleggen over alle aangelegenheden die van belang zijn in en rond de scholen. Medezeggenschap is naast een inspraakgroep voor in- en externe ontwikkelingen op school, maar ook een groep voor initiatieven. Daarnaast is er veel ruimte voor informatie-uitwisseling tussen ouders en team. De medezeggenschapraden hebben een statuut waarin de rollen, taken, bevoegdheden en faciliteiten zijn vastgelegd. De directeur van de school is meestal aanwezig en kan ook namens het bestuur overleg met de MR voeren.
Leden van de Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad (GMR) zijn contactpersoon voor een of meerdere MR’n.