Verschil van mening

Het kan gebeuren dat u, als ouder, een verschil hebt van mening met een leraar of de schoolleider. Overal waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt. Vanuit onze kernwaarden ‘aandacht, professionaliteit en betrokkenheid’ stimuleren wij dat het verschil in goed overleg opgelost wordt, daar waar het is ontstaan. Dat vraagt soms van beide partijen een flinke inspanning, want we streven ernaar om escalatie te voorkomen. De mr is geen klachtencommissie maar kan in sommige gevallen wel meedenken bij een oplossing.

Het kan zijn dat u bewaar maakt tegen de werkwijze van de school. U kunt dan schriftelijk of telefonisch de schoolleider van de school. Het kan zijn dat u er niet uitkomt, dan kunt u uw bezwaar of klacht voorleggen aan een externe vertrouwenspersoon ( website PCO ‘vertrouwenspersoon’), aan de bestuurder van PCO Noord-Twente (m.n. over medewerkers) de onderwijsinspectie of bij een landelijke geschillencommissie.
De onderwijsinspectie heeft niet als taak om individuele problemen van ouders, leerlingen of leraren op te lossen. De inspectie hoort u wel als u een klacht over een school of onderwijsinstelling heeft. ( zie www. Onderwijsinspectie.nl). Voor meldingen en klachten rondom seksueel misbruik, geweld en veiligheid kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur van de onderwijs inspectie (zie www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs

Vanaf 2017 geldt er voor het primair onderwijs één landelijke commissie van beroep nl.

de commissie van Beroep Funderend onderwijs

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

T: 030 280 95 90

E: info @onderwijsgeschillen.nl

W: www.onderwijsgeschillen.nl

Voor geschillen rond Passend Onderwijs is een aparte geschillencommissie onder hetzelfde adres.