Wat doen wij

Goed werkgeverschap

 

Goed werkgeverschap is bij ons meer dan de salarissen op tijd betalen en de officiële documenten op orde te hebben. Al onze medewerkers zijn de vormgevers van het onderwijs en de identiteit in onze scholen. Dat vraagt vanuit de andere geledingen zoals Raad van Toezicht, bestuur en Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad passende aandacht, belangstelling en betrokkenheid. Domeinen als personeel & organisatie en financiën & huisvesting zijn voorwaardelijk om het dagelijks werk goed vorm te kunnen geven. Vanuit onze kernwaarden: Identiteit, Aandacht, Professionaliteit en Betrokkenheid steunen we onze medewerkers waar nodig. Dat vraagt van de medewerkers ook om eigen verantwoordelijkheid te (willen) dragen en om eigenaarschap te tonen. Er is ruimte en vertrouwen voor eigen initiatief. In de teams is ruimte voor gezelligheid en goed contact. Belangrijk is wel dat een professionele houding t.o.v. het vak, de ouders en de kinderen daaraan vooraf gaat.

2. Onderwijsinnovatie

De scholen van PCO kennen verschillende onderwijsconcepten. Dit is niet om bepaalde onderwijshypes te volgen, maar zijn voortgekomen uit onderzoek door de teams zelf. PCO vraagt van haar medewerkers een onderzoekende en ontwikkelingsgerichte houding. Innovatie is voor de scholen het bewust en gericht in zetten van bewezen nieuwe inzichten of technieken om het onderwijs verder te ontwikkelen. ICT wordt omgezet in onderwijs & ICT en is geen doel op zich, maar net als water uit de kraan, goed meubilair en een schoon en veilig gebouw een randvoorwaarde om goed onderwijs te kunnen verzorgen. Nieuwe inzichten zijn er ook op gebieden zoals o.a. hersenonderzoek, kinderpsychologie, bewegingsleer en didactiek.

3. Ons netwerk

Onderwijs ontwikkelen doe je niet alleen. PCO heeft als stichting een flink netwerk waarin samengewerkt wordt om het onderwijs actueel en gedegen in te richten.
Hieronder een verkort overzicht.

 • Gemeente Almelo, OPOA (openbaar onderwijs), Quo Vadis (RK onderwijs), (PCO) prot. christelijk onderwijs in de regio, peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties. IKC gebiedsontwikkeling, huisvesting, onderwijsachterstandenbeleid. Er zijn in Almelo 11 IKC gebieden. VVE- scholen De Wierde De Zegge.
 • Saxion afd. PABO, opleiden in de school
 • Onderwijsbureau Twente ObT, P&O, financiën, factuur verwerking.
 • Mobiliteitscentrum ObT MCO, Vervangingssysteem, bewaking WWZ
 • Human Capital Care, Arbodienst voor medewerkers. Verzuimbewaking.
 • Sportbedrijf Almelo, Bewegingscoördinator wijkgericht. Stimuleren bewegingsonderwijs.
 • Kaliber Kunsten School, Gekoppeld aan de cultuur-coördinatoren per school.
 • Verus, Advisering, juridische ondersteuning, governance.
 • PO Raad, Werkgeversorganisatie in het primair onderwijs.
 • Inspectie Onderwijs, jaarlijks gesprek met CvB, bewaken kwaliteit van het onderwijs.
 • Samenwerkingsverband 23-01, Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inrichting en uitvoering passend onderwijs. In de regio Almelo, Wierden, Rijssen, Tubbergen, Hellendoorn en Twenterand.
 • St. onderwijscentrum voor specifieke onderwijsbehoeften Almelo(SOCA) School SBO de Welle. OPOA, Quo Vadis en PCO Noord Twente hebben in 2017 de fusie geleid van 3 SBO’s tot dit onderwijscentrum de Welle. Ondersteuningsvoorziening voor een brede doelgroep leerlingen met ontwikkelingsproblematieken.  Tevens een verbinding met het SWV.
 • Regionale aannemers en installateurs, onderhoud gebouwen, reparatries, verhuizingen, onderhoudsplanningen, contractbeheer en aanbestedingen.

Talenta en Zomerschool

Basisscholen uit Almelo werken samen aan een unieke school: Top Academie Talenten Almelo (TAlentA). De school is bedoeld voor talentvolle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Het gaat om die kinderen waarvan de scholen verwachten dat ze naar de havo of zelfs het vwo kunnen maar extra ondersteuning nodig hebben rond taal en begrijpend lezen. Op de Top Academie krijgen zij de gelegenheid hun talenten volop te ontwikkelen. TAlentA ondersteunt hen op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week, gedurende soms meerdere jaren. Dat vraagt een flinke inspanning van de kinderen. Maar ze krijgen er ook wat voor terug: uitstekend onderwijs, verzorgd door uitstekende docenten; kleine klassen, met uitsluitend gemotiveerde kinderen; maar bovenal: een belangrijke uitbreiding van hun vaardigheden, die de aansluiting naar havo/vwo een stuk gemakkelijker maakt.

PCO draagt mede zorg voor de zomerschool Almelo. Dit vindt plaats in de zomervakantie en is bestemd voor talentvolle kinderen die na de zomervakantie in gr 6,7 of 8 zitten, die goed kunnen leren een hoog niveau hebben maar moeite hebben met begrijpend lezen en de woordenschat. Het is een topschool waar studeren, nieuwsgierigheid, rust om te leren, en op leren gericht gedrag van belang zijn.

E: talenta-almelo@outlook.com

W: www.facebook.com/topacademietalentenalmelo

Talenta en zomerschool maken deel uit van het OAB beleid.