5 april 2018

GMR Verkiezingen

Ook dit jaar vinden er weer verkiezingen plaats vanuit de GMR. Omdat er dit jaar binnen de GMR een verkiesbare plaats is voor zowel de ouder- als de personeelsgeleding verzoeken wij u de verkiezingen onder de aandacht te brengen van ouders en personeel. Bijgevoegd doen wij u een link toekomen welke verwijst naar  drie bijlagen met betrekking tot de aankomende GMR-verkiezingen:

Brief verkiezingen april 2018

Verkiezingen GMR informatiebulletin scholen 2018

Formulier kandidaatstelling 2018.docx

De “Brief verkiezingen april 2018”: In deze brief wordt de procedure en het tijdpad van de verkiezingen toegelicht. We verzoeken u actie te ondernemen op hetgeen in de brief staat beschreven;
Het document  “Verkiezingen GMR informatiebulletin scholen 2018”: Bij deze het verzoek dit document in de eerstkomende nieuwsbrief van uw school op te nemen en, indien mogelijk, te delen via social media;
Het “Formulier kandidaatstelling 2018”: Dit formulier kan gebruikt worden voor de aanmelding van kandidaten.